Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Poskytované služby

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.
     Zariadenie je nízkokapacitné s počtom klientov 26. Svojou kapacitou sa zariadenie radí k zariadeniam rodinného typu a svojim charakterom sa najviac približuje podmienkam , v ktorých klienti žili vo svojich rodinách.

Druh poskytovanej sociálnej  službyForma poskytovanej sociálnej službyKapacitaCieľová skupina, ktorej sa poskytujú sociálne služby
Domov sociálnych služiebceloročná13 miestzdravotne postihnutí občania s duševnými poruchami (poruchami psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok)
Zariadenie pre seniorovceloročná13 miestfyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo  fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS potrebuje z iných vážnych dôvodov

V DD a DSS sa poskytujú

1/ Odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia

2/ Obslužné činnosti:

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3/ zabezpečuje sa

  • záujmová činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť

4/ utvárajú sa podmienky na

  • úschovu cenných vecí

     Ďalej v DD a DSS organizujeme pre našich obyvateľov: posedenia pri hudbe v záhradke, opekanie špekačiek, zábavy spojené s vystúpeniami detí ZŠ a MŠ Slovenská Ľupča, folklórneho súboru Dratvárik pri rôznych príležitostiach ako je Deň matiek, mesiac úcty k starším, mikulášsky večierok, Veľká noc. Každý rok organizujeme fašiangovú zábavu, v letných mesiacoch Deň otvorených dverí, športový deň, varenie kotlíkového gulášu, besedy na rôzne témy, návštevy divadelných podujatí....... Priamo v zariadení sa obyvatelia môžu zúčastniť celebrácií katolíckych sv. omší a sv. spovede a evanjelických a.v. služieb božích.