Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Poradovník čakateľov

Poradovníky čakateľov pre druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme v DD a DSS Slovenská Ľupča -  domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov:


Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a interných smerníc DD a DSS, Czambelova 23, 976 13 Slovenská Ľupča

Poradovníky čakateľov o poskytovanie sociálnej služby sú zverejnené na internetovej stránke, (www.vucbb.sk v časti poradovníky čakateľov), teda aj poradovník čakateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie v DD a DSS Slovenská Ľupča.

Aktuálne poradovníky:

Poradovník čakateľov - zariadenie pre seniorov

Poradovník čakateľov - domov sociálnych služieb