Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Kontakty

Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok
Czambelova 286/23
976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 00632287

DIČ: 2021108683

Tel: 048 / 418 7209
Fax: 048 / 418 7209

E-mail:  riaditeľka: denisa.hraskova@seniordom.sk, mobilné tel. číslo: 0903 557 760

zástupkyňa riaditeľa, účtovníčka: andrea.buckova@ddadsssebedin.sk, mobilné tel. číslo: 0903 595 597

              ekonomka: viera.siskova@seniordom.sk, mobilné tel.číslo: 0903 544 404

sestra: dana.lopejska@seniordom.sk, mobilné tel. číslo: 0948 162 035

personalistka, mzdárka: martina.majerova@seniordom.sk, mobilné tel. číslo: 0948 159 754

hospodárska referentka: romana.jagerova@seniordom.sk, mobilné tel. číslo: 0948 162 053

mobilný tel. kontakt na službukonajúci personál v Slovenskej Ľupči: 0904 165 787

Webová stránka: www.seniordom.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Hrašková Denisa – tel.: 0903 55 77 60

Podávanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

V ZSS Trojlístok Slovenská Ľupča plní úlohy zodpovednej osoby pre účely  zákona hlavný kontrolór BBSK prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu: Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA _ NEOTVÁRAŤ". 

Mapa