Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Ukončenie poskytovania služieb

Spôsoby ukončenia poskytovania sociálnych služieb:

1. Smrťou klienta
2. Na základe písomnej žiadosti klienta o ukončenie poskytovania sociálnych služieb
3. DD a DSS môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnej služby:

  • ak klient hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy , ktoré narúšajú občianske spolužitie
  • ak nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako 3 mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, ak neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, v prípade, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu
  • prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu
  • obec alebo VÚC rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu