Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Úhrada za poskytované služby

Prijímatelia sociálnych služieb Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Czambelova 23, Slovenská Ľupča platia úhrady za poskytované sociálne služby v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, vrátane Dodatku č. 1 ku VZN schváleným Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 645/2021 z 30. novembra 2021 od 1.2.2022 nasledovne.

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

zariadenie pre seniorov - celoročná pobytová forma

I.-IV. stupeň   2,20 EUR
V.stupeň          2,90 EUR
VI.stupeň         3,60 EUR

domov sociálnych služieb-celoročná pobytová forma:

I.-III.stupeň       1,20 EUR
IV.stupeň         1,90 EUR
V.stupeň          2,60 EUR
VI.stupeň         3,30 EUR   

2. Stravovanie:

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby, vrátane režijných nákladov je 4,20 EUR

3. Ubytovanie:  

Výška úhrady za bývanie v ZSS na jeden deň na prijímateľa sa určí ako súčet:

  1. násobku dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva
  2. dennej sadzby úhrady za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov
  3. dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním

a) Denná sadza sa užívanie 1m podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

- pokiaľ obytná miestnosť plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanovených v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,12 EUR/m2

- pokiaľ obytná miestnosť plne zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanovených v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,18 EUR/m2

b) ak užíva obytnú miestnosť
- jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň  za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 EUR,
- dvaja prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,30 EUR

- traja prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,00 EUR

c) denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,06 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby,

d) denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,40 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby a individuálna je 0,10 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu

Upratovanie

- úhrada za upratovanie je 0,70 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby   

Pranie, žehlenie a údržba šatstva

- úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,70 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby

Celková úhrada za služby v ZSS sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci.

 Výška úhrady v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí cca od 260 EUR do 380 EUR. Je priamo závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientov zostať minimálne 25% životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 58,60 EUR.