Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Úhrada za poskytované služby

Prijímatelia sociálnych služieb Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Czambelova 23, Slovenská Ľupča platia úhrady za poskytované sociálne služby v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, schváleným Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 66/2023 z 30. marca 2023 od 1.7.2023 nasledovne.

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

zariadenie pre seniorov - celoročná pobytová forma

I.-IV. stupeň   2,30 EUR
V.stupeň          3,00 EUR
VI.stupeň         3,70 EUR

domov sociálnych služieb-celoročná pobytová forma:

I.-III.stupeň       1,30 EUR
IV.stupeň         2,00 EUR
V.stupeň          2,70 EUR
VI.stupeň         3,40 EUR   

2. Stravovanie:

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby, vrátane režijných nákladov je 5,20 EUR

3. Ubytovanie:  

Výška úhrady za bývanie v ZSS na jeden deň na prijímateľa sa určí ako súčet:

  1. násobku dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva
  2. dennej sadzby úhrady za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov
  3. dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním

a) Denná sadza sa užívanie 1m podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

- pokiaľ obytná miestnosť plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanovených v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,15 EUR/m2

- pokiaľ obytná miestnosť plne zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanovených v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,20 EUR/m2

b) ak užíva obytnú miestnosť
- jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň  za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 EUR,
- dvaja prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,30 EUR

- traja prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,00 EUR

c) denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,10 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby,

d) denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,65 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby a individuálna je 0,15 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu

Upratovanie

- úhrada za upratovanie je 0,80 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby   

Pranie, žehlenie a údržba šatstva

- úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,80 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby

Celková úhrada za služby v ZSS sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci.

 Výška úhrady v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí cca od 370 EUR do 440 EUR. Je priamo závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientov zostať minimálne 25% životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 67,22 EUR.