Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Podmienky prijatia

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:  domov sociálnych služieb:

      V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov záujemca o poskytovanie sociálnych služieb  musí dodržať nasledovný postup:

a) zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych      služieb a zdravotníctva, so sídlom Námestie SNP 23, Banská Bystrica /ďalej len ÚBBSK-OSSaZ/, resp. doručiť osobne do podateľne ÚBBSK.

     Prílohy žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  nie starí viac ako 6 mesiacov. Ak tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má FO, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva „ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ Posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydanýPosudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným VÚC, ak tento bol vydanýPrávoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,

b) ÚBBSK-OSVaZ vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom sa určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
     V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

c) Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si  môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v Registri poskytovateľov

Posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov záujemca o poskytovanie sociálnych služieb  musí dodržať nasledovný postup:

a) 
zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušným obecný, resp. mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa (tlačivo má k dispozícii obecný, resp. mestský úrad)


     Prílohy žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  nie starí ako 6 mesiacov. Ak tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má FO, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva „ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“Posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný Posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným VÚC, ak tento bol vydaný, Právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,

b) Príslušná obec, resp. mesto vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom sa určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
     V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

c) Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si  môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v Registri poskytovateľov


Ďalší postup, keď už občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť: pre druhy sociálnej služby, ktoré sú poskytované v Slovenskej Ľupči (teda aj domov sociálnych služieb aj zariadenie pre seniorov)
      V prípade, že občan chce byť umiestnený v DD a DSS Slovenská Ľupča, doručí osobne  alebo poštou  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - pre druh DSS a ZpS (tlačivo žiadosti  je zverejnené v časti tlačivá, prípadne na www.vucbb.sk) na adresu:
                                                   DD a DSS
                                                   Czambelova 23
                                                   976 13 Slovenská Ľupča     

    Do poradovníka čakateľov pre konkrétny druh sociálnej služby  bude zaradená tá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, ktorá  bude obsahovať všetky  predpísané náležitosť a prílohy - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu a je označená originálom podpisu žiadateľa, resp. jej úradne osvedčená kópia.
Potvrdenie o príjme  (za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme) a doklady o majetkových pomeroch, resp. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách sa predkladajú najneskôr 3 pracovné dni pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  Prílohy je možné predložiť aj v kópii, originál sa nevyžaduje.      


Čakacia doba je individuálna, ovplyvňujú ju mnohé faktory / pohlavie, zdravotný stav žiadateľa, druh poskytovanej sociálnej služby/ a je determinovaná predovšetkým prirodzeným úbytkom našich klientov.