Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


O nás


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA V DD A DSS Slovenská Ľupča


1/ zdravotnícky asistent/-ka - nástup od 1.2.2019, plný pracovný úväzok - nepretržitá prevádzky. Požiadavka: získané stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent

2/ opatrovateľ/-ka - nástup 1.2.2019, plný pracovný úväzok. Požiadavka - kreditovaný 220 hodinový kurz, resp. vzdelanie v zdravotníckom odbore

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné zasielať na adresu: DD a DSS, Czambelova 23, 976 13 Slovenská Ľupča, resp. osobne alebo e-mailom: ddadsssl@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Hrašková Denisa - riaditeľka, č.t.: 0903 557 760


Domov dôchodcov Slovenská Ľupča
bol zriadený Okresným ústavom sociálnych služieb v Banskej Bystrici 18.08. 1981. Pozostáva z dvoch neúčelových rekonštruovaných budov, vzdialených od seba 46 m. Obidve budovy sú prepojené chodbou. Po roku 1990 domov dôchodcov získal právnu subjektivitu. V roku 2002 je zariadenie konštituované ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Je rozpočtovou organizáciou Banskobystrického samosprávneho kraja.

     Štatutárnym zástupcom /riaditeľkou/ a manažérom kvality je Mgr. Denisa Hrašková, pod vedením ktorej pracuje 13,50 zamestnancov v zložení: vedúca ekonomicko - hospodárskeho úseku/PaM,  sociálna pracovníčka, 1 sestra, 1 zdravotnícky asistent, 5 opatrovateliek, hospodárska referentka/metrológ/inštruktor sociálnej rehabilitácie, 2 kuchárky, 1 upratovačka-práčka, 0,5  - údržbár, kurič.