Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Informácia pre občana

Dňom 1.1.2015 vstúpila do účinnosti novela § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po 1.1.2015 môže o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby druh: domov sociálnych služieb požiadať len  fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, teda občan od 18 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.

      Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb môže byť umiestnená v domove sociálnych služieb, ak jej bolo samosprávnym krajom vydané vyhovujúce rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

           V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže fyzická osoba v dôchodkovom veku požiadať o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, ktoré vykonáva obecný (mestský) úrad v mieste jej trvalého bydliska. V prípade, že má fyzická osoba zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, môže požiadať aj o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, ktoré vykonáva Banskobystrický samosprávny kraj.