Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Úhrada za poskytované služby

   Prijímatelia sociálnych služieb Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Czambelova 23, Slovenská Ľupča platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK o iebpodmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

II.stupeň          0,70 EUR
III.stupeň         1,00 EUR
IV.stupeň         1,80 EUR
V.stupeň          2,20 EUR
VI.stupeň         3,20 EUR   

2. Stravovanie:

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby, vrátane režijných nákladov je 3,05 EUR

3. Ubytovanie:         

Denná sadza sa užívanie 1m 2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:
 
a) pokiaľ obytná miestnosť plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanovených v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,12 EUR/m2

b) ak užíva obytnú miestnosť
 - jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň  za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 EUR,
 - dvaja prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,30 EUR

c) úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby,

d) úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,30 EUR na deň
na prijímateľa sociálnej služby a individuálna je 0,06 EUR na deň na prijímateľa sociálnej služby za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu

e) úhrada za upratovanie je 0,50 EUR
na deň na prijímateľa sociálnej služby   

f) úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,50 EUR
na deň na prijímateľa sociálnej služby


  Výška úhrady v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí cca od 200 EUR do 300 EUR. Je priamo závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientov zostať minimálne 25% životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 52,55 EUR.