Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Poradovník čakateľov

Poradovníky čakateľov pre druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme v DD a DSS Slovenská Ľupča -  domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov:

 

Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, § 4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a  Smernice č. 001/2016/ODDSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja od 1.3.2016.


ÚBBSK zverejňuje poradovníky čakateľov o poskytovanie sociálnej služby na svojej internetovej stránke, teda aj poradovník čakateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie v DD a DSS Slovenská Ľupča.


Kontaktná osoba pre zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okrese Banská Bystrica je:


JUDr.Mgr. Silvia Lorencová - odborná referentka Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK, č.tel.: 048/4325 596, e-mail: silvia.lorencova@bbsk.sk


Na tomto linku nájdete zverejnené aktuálne poradovníky:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx