Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Podmienky prijatia

   
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:  domov sociálnych služieb:

      V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov záujemca o poskytovanie sociálnych služieb  musí dodržať nasledovný postup:

a) zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych      služieb a zdravotníctva, so sídlom Námestie SNP 23, Banská Bystrica /ďalej len ÚBBSK-OSSaZ/, resp. doručiť osobne do podateľne ÚBBSK
.

     Prílohy žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
  • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  nie starí ako 6 mesiacov. Ak tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má FO, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva „ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“
  • Posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
  • Posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným VÚC, ak tento bol vydaný
  • Právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,

b) ÚBBSK-OSVaZ vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom sa určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
     V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

c) Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si  môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v Registri poskytovateľov

Posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov záujemca o poskytovanie sociálnych služieb  musí dodržať nasledovný postup:

a)
zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušným obecný, resp. mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa (tlačivo má k dispozícii obecný, resp. mestský úrad)


     Prílohy žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
  • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  nie starí ako 6 mesiacov. Ak tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má FO, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva „ Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“
  • Posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
  • Posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným VÚC, ak tento bol vydaný
  • Právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,

b) Príslušná obec, resp. mesto vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom sa určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
     V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

c) Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si  môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v Registri poskytovateľov


Ďalší postup, keď už občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť: pre druhy sociálnej služby, ktoré sú poskytované v Slovenskej Ľupči (teda aj domov sociálnych služieb aj zariadenie pre seniorov)


      V prípade, že občan chce byť umiestnený v DD a DSS Slovenská Ľupča, doručí osobne  alebo poštou  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - pre druh DSS a ZpS (tlačivo žiadosti  je zverejnené v časti tlačivá, prípadne na www.vucbb.sk) na adresu:
                                                   DD a DSS
                                                   Czambelova 23
                                                   976 13 Slovenská Ľupča  
       Do poradovníka čakateľov pre konkrétny druh sociálnej služby  bude zaradená tá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, ktorá  bude obsahovať všetky  predpísané náležitosť a prílohy - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu a je označená originálom podpisu žiadateľa, resp. jej úradne osvedčená kópia.
Potvrdenie o príjme  (za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme) a doklady o majetkových pomeroch, resp. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách sa predkladajú najneskôr 3 pracovné dni pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  Prílohy je možné predložiť aj v kópii, originál sa nevyžaduje.      


Čakacia doba je individuálna, ovplyvňujú ju mnohé faktory / pohlavie, zdravotný stav žiadateľa/ a je determinovaná predovšetkým prirodzeným úbytkom našich klientov.