Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Realizujeme projekt Pestrý život v starobe

                 Od júna 2010 do októbra 2010 realizuje DDaDSS v Slovenskej Ľupči projekt z názvom Pestrý život v starobe. V rámci zapojenia do grantového programu ,náš projekt bol podporený sumou 1 500 EUR.

                Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange

                Cieľom projektu “Pestrý život v starobe“ je vytvorenie priestoru a podmienok na efektívne trávenie voľného času našich klientov s pozitívnym pôsobením na ich jemnú motoriku a pocit sebarealizácie a rozšírenie ich informačného obzoru.

Cieľom je aktivizovať klientov prostredníctvom zabezpečenia pracovného materiálu, odborníkov vedúcich nevšedné krúžky, s ktorými sa v našom zariadení nestretnú a ozvláštniť naše, prebiehajúce krúžky novými technikami a postupmi. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu lektorov z tvorivých dielní z Domu remesiel. Taktiež chceme prizvať odborníkov z verejnosti na besedy, ktorými budeme informovať klientov o súčasnom dianí, pokrokoch, ako si chrániť fyzické aj psychické zdravie a pod.

Význam realizácie projektu v dvoch priestoroch tkvie v možnosti integrácie s vonkajším prostredím a vystúpením z rutinného prostredia. Zároveň sa vnútri DDaDSS vytvára možnosť pre imobilných klientov a klientov v horšom psychickom rozpoložení zúčastniť sa tiež na aktivitách v im známom bezpečnom prostredí.

Spolupráca  s Domom remesiel je pilotná. Pribrali sme lektorov tvorivých dielní z Domu remesiel, pretože sú odborníkmi na tvorbu z nevšedných materiálov, vedia pracovať s ľuďmi rôzneho veku, majú odstup od každodennej rutiny v DDaDSS a zabezpečia dielne personálne do tej miery, do akej naše personálne kapacity nestačia.  Klienti, pokiaľ sa budú chcieť zúčastniť tvorivej dielne, budú musieť prejsť cez námestie do susednej ulice, čiže budú  mať možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi, s lektormi, ale aj známymi dedinčanmi,, vyjsť do vonkajšieho prostredia a komunikovať s cudzími, čo sa mnohým počas niekoľkoročného života v zariadení nestáva, keďže život v bezpečnom prostredí s poznaním ostatných obyvateľov DDaDSS im vyhovuje. Chceme dať klientom priestor na vyskúšanie si viacerých techník, zaspomínanie si na svoje domáce ručné práce, ale i originálne výrobky, s ktorými sa ešte nestretli. 

Jednoduché výrobky dokážeme vytvoriť počas projektu svojpomocne počas krúžkov šikovných rúk v priestoroch DDaDSS, do ktorých zapojíme aj klientov, ktorí vzhľadom k svojej imobilite nie sú schopní prejsť do Domu remesiel. Vytvoríme klientom priestor na prácu s inými, ako v súčasnosti bežnými papierovými materiálmi.

Poslednou záujmovou činnosťou je realizácia 5 prednášok spojených so záverečnou besedou s odborníkmi na aktuálne témy podľa výberu klientov (predpokladáme témy ako vysoký krvný tlak, ako sa správne stravovať/dodržiavať pitný režim v letnom období a pod.). Besedy s odborníkmi „zvonku“ sú pre klientov obľúbenou aktivitou. Všeobecne radi majú návštevy a obzvlášť možnosť získavať nové informácie od pre nich významnej a rešpektovanej kapacity.

O celom dianí a priebehu projektu budú klienti informovaní na pravidelnom každomesačnom Výbore obyvateľov, čím zabezpečíme plnú účasť klientov na priebehu a témach projektu podľa ich predstáv. Na tomto rokovaní preberieme aktuálny program na ďalší mesiac, spokojnosť so súčasným priebehom, konkrétny záujem klientov o tému tvorivých dielní, krúžkov šikovných rúk a besied s odborníkmi a návrhy do budúcna. Aj keď sme už témy krúžkov, tvorivých dielní a besied s klientmi predrokovali, budeme im v navrhovaní nových zaujímavejších tém krúžkov vychádzať v ústrety a prispôsobovať tomu nákup materiálu a dohodu s lektormi. 

Klienti budú priebežne zapájaní  do tvorby násteniek s tematikou projektu a s prezentovaním výsledkov svojej práce prostredníctvom fotografií, obrázkov, informačných textov pre verejnosť.

 Do tejto chvíle sme zrealizovali 3 úspešné  stretnutia, ktorých sa zúčastnilo dokopy 8 klientov a neskrývali spokojnosť. Nové materiály a aktivity sú pre nich očividne motivujúce, z čoho sa tešíme a čoho dôkazom sú nasledovné fotografie – maľovali sme na hodváb /vyrobili sme si šatky/, batikovali sme /máme nositeľné batikované tašky/.