Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zavedenie Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a udelenie certifikátu

       V DD a DSS sme od februára 2009 do septembra 2009 budovali v zmysle časového plánu  pod vedením konzultanta Ing. Emila Rovňana systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008, v rámci ktorého prebehlo školenie všetkých zamestnancov o požiadavkách normy a autorizované školenie interných audítorov.
     V sledovanom období boli prekonzultované a spracované návrhy celej dokumentácie SMK, prebehla implementácia požiadaviek  normy definovaných v Príručke kvality a v kartách procesov na podmienky organizácie. Proces tvorby dokumentácie prebiehal postupnými krokmi od ich konzultovania, vytvorenia až po ich posúdenie a schválenie. V záverečnej správe bolo konštatované, že procesu implementácie sa výborne - aktívne a s potrebnou dôslednosťou - zhostili vedúci zamestnanci, čo viedlo k motivácii ostatných zamestnancov k zvýšenému výkonu plnenia požiadaviek normy. Vyzdvihnuté bolo priateľské prostredie, profesionálny prístup všetkých zamestnancov a ich odborné vedomosti, ktoré boli inšpiráciou aj pre konzultanta.      
     Dňa 21.09.2009 prebehol v našom zariadení certifikačný audit. Certifikačný orgánom bola spoločnosť QECON, spol. s r.o. Udelenie certifikátu je pre vedenie organizácie veľkou výzvou a záväzkom pri ďalšom napredovaní a kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb v našom zariadení.
 Mgr. Denisa Hrašková - riaditeľka DD a DSS