Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Medzigeneračný športový deň 2011

„Medzigeneračný športový deň 2011“ v DD a DSS Slovenská Ľupča s podporou Fondu GSK

Pracovníci DD a DSS Slovenská Ľupča dňa 20.7.2011 zorganizovali zážitkovou formou – prostredníctvom Športového dňa – medzigeneračné stretnutie seniorov, starších dospelých a detí zo ZŠ Sama Czambela v Slovenskej Ľupči aj vďaka podpore Fondu GSK. Klienti vyšli „za múry“ zariadení sociálnych služieb, rozhýbali sa pri športovej aktivite a nadviazali kontakty s miestnymi deťmi a s vrstovníkmi s podobnými osudmi. Napriek nepriaznivému počasiu, pretože nám výdatne začalo počas akcie pršať, atmosféra bola výborná. Športový deň sme začali v priestoroch školského dvora, ale pre búrku sme sa museli presunúť do telocvične ZŠ. Myslím, že ani táto nepriazeň počasia neprekryla pozitívne zážitky zo spoločne prežitého dňa.

„Medzigeneračný športový deň v Slovenskej Ľupči“ bol projekt zameraný na prepojenie generácií v našej obci, „vytiahnutie“ klientov DDaDSS a spriatelených zariadení sociálnych služieb  na športové ihrisko na čerstvý vzduch a pokus o ich mobilizáciu prostredníctvom športovej činnosti, ktorej obyčajne nemajú možnosť sa dostatočne venovať.

„Medzigeneračného športového dňa 2011“ sa zúčastnili klienti DDaDSS v Slovenskej Ľupči, návštevníci z pozvaných zariadení sociálnych služieb: z DD a DSS Hron Dubová, DD a DSS Sénium Banská Bystrica, DD a DSS Bukovec, ZSS Strom zo Strelník  a deti zo ZŠ Sama Czambela zo Slovenskej Ľupče. Športový deň bol zameraný na absolvovanie rôznorodých pohybových aktivít na jednotlivých stanovištiach, vedomostnú súťaž  a predovšetkým nenápadné spájanie mladších a starších účastníkov počas rozhovorov, spoločného zápolenia a hlavne spoločne stráveného dňa.

Našim prvoradým cieľom bolo zážitkovou formou aktivizovať starších ľudí,  ľudí so zdravotným postihnutím a prepojiť ich počas príjemne zažitého dňa s mladšou generáciou. Nešlo  nám o prvotriedne výkony, čo bolo počas celého dňa zdôrazňované. Na každom stanovišti stál dobrovoľník, ktorý usmerňoval, vyhodnocoval a bol nápomocný v prípade problémov.

Všetci prítomní sa počas celej akcie mali možnosť občerstviť minerálnou vodou, sladkým a slaným pečivom a na záver bol podávaný pravý kotlíkový guľáš.

Na záver zúčastnení boli ocenení diplomami, tričkami, aerobikovou loptou a posilňovacím kolieskom. Najviac sa však klienti tešili trofejovým pohárom, ktoré budú dlho pripomínať nezabudnuteľný zážitok.

Vďaka podpore Fondu GSK sme mohli zorganizovať výnimočný deň, pretože na túto akciu nám prispeli finančnými prostriedkami vo výške 500 EUR, za čo im srdečne v mene všetkých klientov ďakujeme. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené diplomy, trofejové poháre, tričká s potlačou, ceny pre súťažiacich, hosťujúcim klientom boli odovzdané lopty a kolieska a domácemu tímu za aktivitu boli odovzdané nasledovné športové potreby: hrací stôl 13 v 1, stepper, elektronický terč, posilňovač brušných svalov, magic gym 10 v 1. Zároveň všetky pomôcky boli použité pri súťažných disciplínach a pevne verím, že budú prinášať úžitok nielen počas bežných dní, ale aj na ďalšom ročníku „Medzigeneračného športového dňa“.

Tradíciu organizácie športového dňa chceme udržať aj vďaka dobrým vzťahom s učiteľmi ZŠ Sama Czambela, pretože prispieva k udržiavaniu sieťovania zariadení sociálnych služieb, rozvoju rôznorodosti aktivít našich klientov v Obci Slovenská Ľupča, ale najmä k výchove dobrovoľníkov z radov mladej generácie.